UWAGA!!!

Do końca września 2018 r. należy sporządzić dokumentację cen transferowych za 2017 r.

Od stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1932) weszły w życie nowe regulacje w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w zakresie dotyczącym sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, nazywanej też dokumentacją cen transferowych. Kwestie te normują postanowienia art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.2032 ze zm.) oraz art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2343 ze zm.).

Wskazane przepisy regulują działalność firm odbywającą się w obszarze transakcji z udziałem podmiotów powiązanych. Problematyka cen transferowych choć już dawno istniejąca w polskim systemie podatkowym, nigdy nie budziła takiego zainteresowania ze strony organów skarbowych i podatników, jak obecnie. W dużej części to efekt prac organów Unii Europejskiej, które próbują przeciwdziałać nasilającemu się w ostatnich latach zjawisku „przerzucania” dochodów przez firmy o międzynarodowym kapitale. Firmy te bowiem nie tylko poszukują sposobów na zmniejszenie wydatków przez restrukturyzuję majątku i sposobów zarządzania kadrami ale także w drodze minimalizowania obciążeń podatkowych poprzez odpowiednie kreowanie polityki handlowej w transakcjach z podmiotami z nimi powiązanymi.

Zgodnie z generalną zasadą, jaką zwarł ustawodawca w powołanych przepisach podatkowych /aret. 25a ust.7 u.p.doch.os.fiz. i art.9a ust. 7 u.p.doch.os. pr./, podatnicy, w przypadku których powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej /dokumentacji cen transferowych/, są zobowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu takiej dokumentacji – do dnia upływu terminu określonego do złożenia rocznego zeznania podatkowego.

W praktyce oznacza to koniczność sporządzenia tej dokumentacji do końca marca roku podatkowego następującego po roku, za który dokumentacja jest sporządzana – w przypadku osób prawnych, a do końca kwietnia – w przypadku osób fizycznych.

Tylko wyjątkowona mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz.555) – przedłużony został termin sporządzenia takiej dokumentacji za 2017 r. do końca września 2018 r.

Dotyczy to tej grupy przedsiębiorców, których obroty w 2016 r. przekroczyły w złotych równowartość 2.000.000 euro, prowadzili ewidencję działalności w formie ksiąg rachunkowych i realizowali transakcje z podmiotami powiązanymi. Spora grupa przedsiębiorców wciąż nie ma świadomości tego, że podlegają takiemu obowiązkowi. Tymczasem pozostało zaledwie 2 miesiące na opracowanie dokumentacji podatkowej za 2017r.

To bardzo mało czasu, jeśli wziąć pod uwagę, że przepisy podatkowe nakładają w tym zakresie niezwykle szczegółowe i rozbudowane wymagania. Na prawidłowe opracowanie takiej dokumentacji trzeba poświecić naprawdę dużo czasu, jeśli ma być ona wartościowa w ujęciu merytorycznym, a nie tylko realizować wymogi formalne wynikające z przepisów prawa. To właśnie zawartość treści merytorycznej określa właściwą wartość dokumentacji cen transferowych.

Trzeba mieć świadomość tego, że prawidłowo opracowana dokumentacja podatkowa, to swoista ekspertyza, zawierająca opis procesu analizy wycenianej transakcji oraz – co do zasady w daleko szerszym zakresie – przedstawienie wieloaspektowej i wielokierunkowej analizy otoczenia transakcji, ukazujące uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa i wszystkie jego ekonomiczne elementy wpływające na wysokość ceny.

Wykonanie tak obszernej analizy, a następnie opracowanie jej wyników w dokumencie, to bardzo czasochłonny proces, wymagający szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu podatków, ale także z wielu innych dziedzin, a w szczególności z zakresu rachunkowości finansowej, ekonomii przedsiębiorstwa i makroekonomii oraz strategii gospodarczej.

Wszystko to po to, by opracowana dokumentacja cen transferowych przekonała organy podatkowe, że zastosowana w transakcji cena odpowiada warunkom rynkowym, i w związku z tym nie ma podstaw do jej kwestionowania.

Jako kancelaria radców prawnych w Szczecinie opracujemy dokumentację cen transferowych za CIEBIE, zapewniając ekspercki poziom każdego jej szczegółu!!!

Jesteśmy w tym zakresie profesjonalistami nie tylko pod względem wiedzy formalno-prawnej, lecz również pod względem dorobku praktycznego.

Twoje ceny transferowe – to nasz problem!

Opracował: Andrzej Piątkowski – radca prawny.

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl