Informacja o zasadach ochrony danych osobowych dla korzystających z formularza kontaktowego

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/ z 04 maja 2016 r.), nazywanego dalej „RODO”, informuje się, jak niżej:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie usługi prawnej, porady prawnej lub informacji realizowanej /udzielanej/ na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego są: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Andrzej Piątkowski, ul. Staromłyńska 7C, 70-561 Szczecin, NIP 5971198390, tel.(48)605625263, e-mail:kancelaria@andrzejpiatkowski.pl oraz Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Roman Mol, ul. Staromłyńska 7C, 70-561 Szczecin, NIP 8531140264, tel.(48)502103899, kancelaria@romanmol.pl – zwani dalej Administratorem danych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie:
  • niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przedmiotem której jest wykonania usługi prawnej, udzielenie porady prawnej lub informacji prawnej w sprawie zgłoszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy /przyjęciem zlecenia do realizacji/ (art.6 ust.1 lit. b RODO);
  • niezbędnym do ochrony uzasadnionych praw i interesów Administratora danych wynikających z zawartej umowy z osobą, której dane dotyczą, na realizację usługi prawnej, porady prawnej lub udzielenia informacji prawnej w sprawie zgłoszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz do ochrony uzasadnionych praw i interesów Administratora danych w sprawach podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy /przyjęciem zlecenia do realizacji/ (art.6 ust.1 lit. f RODO);
  • niezbędnym do przekazania osobie, której dane dotyczą, w zakresie związanym ze zgłoszonym przez nią problemem prawnym, oferty na realizację usług komplementarnych (art.6 ust.1 lit. f RODO);
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).
  W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi danych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 ust.1 RODO);
 4. Dane osobowe, w przypadku, gdy wiązało się z nimi zawarcie umowy na wykonanie odpłatnej usługi prawnej, porady prawnej lub udzielenie informacji prawnej, podlegają przechowywaniu przez Administratora danych przez okresy przewidziane w Kodeksie cywilnym dla przedawnienia roszczeń majątkowych oraz przez okresy określone
  w przepisach podatkowy dla przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadkach, gdy nie doszło do zawarcia umowy, dane podlegają trwałemu zniszczeniu po upływie
  3 miesięcy od upływu terminu do jej zawarcia (art.13 ust.2 lit. b RODO).
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora danych wyłącznie sądom, prokuraturom, organom egzekucyjnym oraz współpracującym z Administratorem danych radcom prawnym i adwokatom, i tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania zamówionej przez osobę, której dane dotyczą, usługi prawnej, porady prawnej lub opracowania dla niej informacji prawnej (art.13 ust.1 lit. e RODO).
 6. Administrator danych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych wskazanym w pkt 2.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: a)dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c)prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na ich przetwarzanie, d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.13 ust.2 lit. b-d RODO).
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przekazanie Administratorowi danych jest warunkiem zawarcia umowy na wykonanie odpłatnej usługi prawnej, porady prawnej lub udzielenie informacji prawnej z wykorzystaniem formularza kontaktowego on-line. Nieudzielenie zgody na przekazanie danych zawartych w formularzu jest równoznaczne z trwałym usunięciem danych z formularza przed ich przekazaniem Administratorowi danych (art.13 ust.2 lit. e RODO).