Nasze usługi

pracujemy dla Twojego sukcesu!

 • osobom prawnym /spółkom, spółdzielniom, stowarzyszeniom, fundacjom/
 • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą
 • osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej
 • urzędom i instytucjom

Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa zapewniamy całościową obsługę od momentu pojawienia się sprawy, aż do jej ostatecznego załatwienia /prawomocnego zakończenia/.

Realizujemy obronę w procesie karnym i karym skarbowym!

 • reprezentację w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, odwołań, wniosków i innych pism procesowych
 • reprezentację przed organami administracyjnymi
 • opiniowanie projektów umów, uchwał i innych aktów prawnych
 • udzielanie bieżących porad prawnych
 • pomoc i uczestnictwo przy prowadzeniu negocjacji w sprawach:
  • warunków kontraktów handlowych
  • odszkodowań
  • podziału majątku
  • redukcji zadłużenia

DZIAŁAMY W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH

Prawo cywilne

Pomagamy w sprawach o ochronę własności i innych praw, w sprawach wynikających z niewykonania umów gospodarczych, konsumenckich i w wielu innych sprawach. Opracowujemy pisma procesowe i reprezentujemy przed sądem. więcej >>

Prawo gospodarcze i handlowe

Doradzamy w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawa, reprezentujemy je przed organami administracji publicznej i sądami, zapewniamy bieżącą ich obsługę. więcej >>

Prawo rodzinne

Pomagamy w sprawach wynikających z małżeństwa oraz ze stosunków między rodzicami i dziećmi. Opracowujemy pisma procesowe i reprezentujemy w sądzie. więcej >>

Redukcja zadłużenia

Pomagamy w odzyskaniu stabilności finansowej i bezpieczeństwa gospodarczego poprzez negocjacje i mediację z wierzycielami dłużnika. Negocjujemy warunki spłaty zadłużenia. więcej >>

Rozwody i podział majątku

Doradzamy w sprawach rozwiązania małżeństwa i uzyskania separacji, przeprowadzenia podziału majątku. Opracowujemy w tym zakresie pisma procesowe i reprezentujemy w sądzie. więcej >>

Prawo podatkowe

Doradzamy w rozwiązywaniu zagadnień podatkowych, reprezentujemy w postępowaniach przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. więcej >>

Prawo karne i karne skarbowe

Zapewniamy obronę w procesie karnym i karnym skarbowym, uczestniczymy w czynnościach dowodowych organów postępowania, opracowujemy pisma procesowe i wnosimy środki zaskarżenia od orzeczeń organów procesowych. więcej >>

Prawo administracyjne

Pomagamy osobom fizycznym i prawnym w ich sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, ale również świadczymy obsługę organów administracji publicznej w sprawach wynikających z ich działania. Opracowujemy pisma procesowe i reprezentujemy w sądzie. więcej >>

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl