Prawo cywilne

Prawo cywilne należy do dziedzin prawa o najszerszym zasięgu zastosowania. Nie ma sfery życia społecznego, w której nie byłoby dla niego pola i która nie wymagałaby z jego strony ochrony czy innego działania. Reguluje ono zarówno stosunki majątkowe, jak i szeroki zakres stosunków niemajątkowych podmiotów o wszelkiej możliwej typologii. Nazwa dziedziny pochodzi od łacińskiego terminu „ius civile” oznaczającego prawo obywatelskie. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje stosunki cywilnoprawne, jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Ustawa ta zawiera część ogólną, przepisy normujące kwestie własności i innych praw rzeczowych, regulacje dotyczące stosunków zobowiązaniowych oraz kwestie spadkowe.

Swoimi korzeniami prawo cywilne sięga źródeł rzymskiego prawa prywatnego. Jest dziedziną uznawaną za „matkę” wszystkich dziedzin prawa, zarówno świata starożytnego, jak i tych funkcjonujących we współczesnej nam cywilizacji. Do starożytnych jego źródeł nieustannie sięga nauka prawa i komentatorzy współczesnych regulacji. W swej pierwotnej czystości i ponadczasowości rozwiązań starożytnych mędrców i myślicieli nieustanie zadziwia i fascynuje naukowców i twórców prawa.

Jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla dzisiejszych regulacji prawnych i sposobów normowania życia społecznego. Mimo, że jego podwaliny prawne powstały przed ponad 2000 lat wciąż budzą zachwyt swą ponadczasową trafnością. Powoduje, że nieustannie powracamy do jego rozwiązań. Ciągle też wywołuje pytanie o to, dlaczego współcześnie nie potrafimy tworzyć prawa według sprawdzonych dawno temu zasad i od zawsze uznawanych wartości.

 

Radcowie prawni Roman Mol & Andrzej Piątkowski należą do prawników, którzy prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego za naczelną zasadę swojego działania uznają urzeczywistnianie ochrony praw i interesów swoich klientów według najwyższych standardów i wartości, opartych na sile osiągnięć myślicieli prawa starożytnego oraz największych autorytetów współczesnej nauki prawa.

 

W zakresie prawa cywilnego radcowie doradzają, pomagają i reprezentują:

  • w sprawach nabycia /utraty/ własności /współwłasności/ nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz dochodzenia związanej z nimi ochrony
  • w sprawach ograniczonych praw rzeczowych /użytkowania, służebności, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz hipoteki/
  • prowadzą sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, jeśli korzystanie ze współwłasności stało się źródłem sąsiedzkich konfliktów lub ma usuwać przeszkody do inwestowania w grunt
  • realizują sprawy wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, mających źródło w umowach handlowych związanych z działalnością gospodarczą /wynikające z umów sprzedaży, robót budowlanych, najmu, zlecenia, przewozu i innych/, jak również wynikające z umów konsumenckich, w tym także sprawy związane dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania zobowiązań umownych
  • pomagają przy egzekwowaniu zasądzonych należności, w tym opracowują i kierują stosowne pisma do komorników i innych organów egzekucyjnych oraz bieżąco monitorują postępy ich działań
  • doradzają, opracowują pisma i reprezentują w sprawach spadkowych; kierują do sądu wnioski o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku pomiędzy uprawnionych do spadkobrania; do stałego katalogu spraw należą sprawy o zachowek, a zwłaszcza tam, gdzie spadkobierca czuje się poszkodowany testamentem spadkodawcy lub jego rozporządzeniami dokonanymi za życia; radcowie doradzają w takich sprawach oraz z powodzeniem realizują postępowania o podzaił spadku
  • służą pomocą oraz reprezentują w zakresie wielu innych zagadnień prawa cywilnego

 

Jeżeli masz problem z zakresu prawa cywilnego lub z innej dziedziny prawa, przyjdź do naszej kancelarii prawnej, napisz lub zadzwoń! Z pewnością znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie!

Radcowie prawni – Roman Mol & Andrzej Piątkowski.

 

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl